Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

Tính:

Hướng dẫn giải

Câu 2

Tìm x:

a) x + 9 = 27;                  b) 7 + x = 35;                    c) x + 8 = 46

Hướng dẫn giải

a) x + 9 = 27;                      b) 7 + x = 35;                       

    x       = 27 - 9                             x = 35 - 7                      

    x       = 18                                  x = 28                            

c) x + 8 = 46

   x        = 46 - 8

   x        = 38

Có thể bạn quan tâm