Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 3

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 10:51

Lý thuyết

Câu hỏi

Mảnh vải màu xanh dài 34dm, mảnh vải màu tím ngắn hơn mảnh vải màu xanh 15dm. Hỏi mảnh vải màu tím dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Hướng dẫn giải

Số đề-xi-mét mảnh vải màu tím dài là

34 - 15 = 19 (dm)

Đáp số: 34dm

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 10:51

Các câu hỏi cùng bài học