Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu 1

Tính:

Hướng dẫn giải

 

Câu 2

Số?

Hướng dẫn giải

Câu 3

Năm nay bà 65 tuổi, mẹ kém bà 27 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi?

Hướng dẫn giải

Số tuổi của mẹ năm nay là

65 - 27 = 38 ( tuổi )

Đáp số: 38 tuổi.

Có thể bạn quan tâm