Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Các số trong phạm vi 1000

Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM 1 tháng 3 2022 lúc 9:17:57


Mục lục
* * * * *

Bài 1

Viết các số: bốn trăm, năm trăm, sáu trăm, bảy trăm, tám trăm, chín trăm, một nghìn.

Phương pháp giải:

Viết các số theo yêu cầu của bài toán.

Lời giải chi tiết:

Bốn trăm: 400                        Năm trăm: 500                         Sáu trăm: 600

Bảy trăm: 700                         Tám trăm: 800                         Chín trăm: 900

Một nghìn: 1000

Bài 2

Số?

 

Phương pháp giải:

Quan sát tia số rồi viết tiếp các số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Chị Mai muốn mua 800 ống hút làm bằng tre. Chị Mai cần lấy mấy hộp ống hút?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ, mỗi hộp gồm 100 ống hút, từ đó ta tính được số hộp chị Mai cần mua.

Lời giải chi tiết:

Mỗi hộp có 100 ống hút nên chị Mai cần lấy 8 hộp để có 800 ống hút.

Bài 4

Chọn số tương ứng với cách đọc:

Phương pháp giải:

Nối các số với cách đọc tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Số?

 

Phương pháp giải:

Quan sát tia số ta thấy, 2 số liên tiếp trên vạch chia hơn kém nhau 10 đơn vị. Từ đó ta điền các số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 6

Chọn chữ đặt trước đáp án đúng:

Số cúc áo có trong hình vẽ bên là:

A. 800                         B. 170                         C. 80

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ để tìm tổng số chiếc cúc trong các hộp.

Lời giải chi tiết:

Mỗi hộp nhỏ có 10 chiếc cúc, có 7 hộp nhỏ tương ứng với 70 chiếc cúc.

Vậy trong hình có tất cả 170 chiếc cúc.

Chọn B.

Bài 7

Chọn cách đọc tương ứng với số:

 

Phương pháp giải:

Quan sát rồi nối mỗi số với cách đọc tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Bài 8

Số?

 

Phương pháp giải:

Viết tiếp các số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 9

Trò chơi “Lấy cho đủ số lượng”

 

Phương pháp giải:

Ta thấy mỗi hàng gồm 10 khối lập phương nhỏ.

Em lấy theo các hàng như vậy cho đủ số lượng.

Lời giải chi tiết:

- Để lấy 130 khối lập phương ta thấy 13 hàng, mỗi hàng gồm 10 khối lập phương.

- Để lấy 104 khối lập phương ta lấy 10 hàng, rồi lấy thêm 4 khối lập phương nữa.


Được cập nhật: 30 tháng 1 lúc 17:17:30 | Lượt xem: 104