Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Luyện tập - CD

Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM 1 tháng 3 2022 lúc 9:35:10


Mục lục
* * * * *

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải:

Trừ các số thẳng cột theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

492 – 314                    451 – 32                      237 – 8

873 – 225                    734 – 26                      425 – 6

 

Phương pháp giải:

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau.

- Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Chọn kết quả đúng với phép tính:

Phương pháp giải:

Tính kết quả các phép trừ rồi nối với chìa khóa ghi kết quả đó cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Để sửa sang một công viên, người ta đã mua 956 viên gạch xám và gạch đỏ. Biết rằng có 465 viên gạch xám. Hỏi có bao nhiêu viên gạch đỏ?

Phương pháp giải:

Số viên gạch đỏ = Tổng số viên gạch – Số viên gạch xám.

Lời giải chi tiết:

Số viên gạch đỏ là

956 – 465 = 491 (viên gạch)

Đáp số: 491 viên gạch


Được cập nhật: 25 tháng 2 lúc 18:00:42 | Lượt xem: 372