Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Thu thập - Kiểm đếm

Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM 1 tháng 3 2022 lúc 9:40:37


Mục lục
* * * * *

Bài 1

Số? 

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, đếm rồi ghi số tương ứng vào ô trống

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Kiểm đếm số lượng từng loại con vật: châu chấu, chuồn chuồn, bọ rùa và ghi lại kết quả (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, em đếm số châu chấu, chuồn chuồn, bọ rùa rồi ghi lại số lượng mỗi con vật theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

a) Kiểm đếm số lượng từng loại trái cây: na, thanh long, dâu tây, dứa và ghi lại kết quả (theo mẫu):

b) Trả lời câu hỏi: Loại trái cây nào có nhiều nhất? Loại trái cây nào ít nhất?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, em đếm số quả na, dâu tây, thanh long, dứa rồi ghi lại số lượng mỗi loại quả theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

b) Dâu tây có nhiều nhất và dứa ít nhất.

Bài 4

Một người theo dõi thời tiết đã ghi lại thời tiết trong tháng 6 như sau:

a) Hãy kiểm đếm và ghi lại kết quả số ngày nắng, số ngày mưa và số ngày nhiều mây?

b) Nêu nhận xét về số ngày nắng trong tháng trên.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh em hãy đếm và ghi lại kết quả số ngày nắng, số ngày mưa và số ngày nhiều mây. Từ đó rút ra nhận xét về số ngày nắng trong tháng.

Lời giải chi tiết:

a) Số ngày nắng: 12 ngày

    Số ngày mưa: 8 ngày

    Số ngày nhiều mây: 10 ngày

b) Số ngày nắng trong tháng 6 nhiều hơn số ngày mưa và ngày nhiều mây.


Được cập nhật: hôm qua lúc 8:15:20 | Lượt xem: 530