Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

GIẢI ÔN TẬP VỀ SỐ VÀ PHÉP TÍNH TRONG PHẠM VI 1000 (TIẾP THEO) TOÁN 2 CÁNH DIỀU

Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM 1 tháng 3 2022 lúc 9:44:13


Mục lục
* * * * *

Bài 1

Tính nhẩm:

300 + 600                                700 + 300                                400 + 60 + 3

500 – 400                                1000 – 800                              900 – 300 – 50

Phương pháp giải:

Tính nhẩm để tìm kết quả mỗi phép tính trên.

Lời giải chi tiết:

300 + 600 = 900                      700 + 300 = 1000                    400 + 60 + 3 = 463

500 – 400 = 100                      1000 – 800 = 200                    900 – 300 – 50 = 550

Bài 2

Tính nhẩm:

2 x 7                5 x 2                12 : 2               15 : 5

2 x 4                5 x 9                6 : 2                 30 : 5  

2 x 8                5 x 6                20 : 2               50 : 5

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính dựa vào bảng nhân 2, bảng nhân 5, bảng chia 2, bảng chia 5 đã học.

Lời giải chi tiết:

2 x 7 = 14                    5 x 2 = 10                    12 : 2 = 6                     15 : 5 = 3

2 x 4 = 8                      5 x 9 = 45                    6 : 2 = 3                       30 : 5 = 6        

2 x 8 = 16                    5 x 6 = 30                    20 : 2 = 10                   50 : 5 = 10

Bài 3

Xem tranh rồi viết phép nhân và phép chia thích hợp:

Phương pháp giải:

Ta thấy mỗi cột đèn có 5 bóng đèn, có 4 cột đèn. Vậy có tất cả 20 bóng đèn.

Từ đó em viết phép nhân và phép chia vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Số?

Phương pháp giải:

Để tính số bánh xe ta lấy số chiếc xe đạp nhân với 2.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

Nhà Nam thu hoạch được 20 quả dưa hấu.

Trả lời các câu hỏi sau:

a) Nếu chia đều vào 5 rổ thì mỗi rổ có mấy quả dưa hấu?

b) Nếu xếp vào mỗi rổ 5 quả dưa hấu thì cần mấy rổ?

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia 20 : 5 rồi trả lời câu hỏi của bài toán.

Lời giải chi tiết:

a) Nếu chia đều vào 5 rổ thì mỗi rổ có số quả dưa hấu là 20 : 5 = 4 (quả).

b) Nếu xếp vào mỗi rổ 5 quả dưa hấu thì số cái rổ là 20 : 5 = 4 (rổ).


Được cập nhật: hôm qua lúc 10:38:07 | Lượt xem: 859