Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Biểu đồ tranh

Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM 1 tháng 3 2022 lúc 9:41:28


Mục lục
* * * * *

Bài 1

Quan sát biểu đồ tranh sau:

Số khối lập phương theo màu sắc

 

Trả lời câu hỏi:

a) Có bao nhiêu khối lập phương màu xanh?

b) Có bao nhiêu khối lập phương màu tím?

c) Những khối lập phương màu nào có số lượng bằng nhau?

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ, đếm số khối lập phương theo màu sắc rồi trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) Có 6 khối lập phương màu xanh.

b) Có 2 khối lập phương màu tím.

c) Những khối lập phương màu đỏ và màu vàng có số lượng bằng nhau.

Bài 2

Quan sát biểu đồ tranh sau:

Số trứng mỗi con gà đẻ được trong một tuần

 

Trả lời các câu hỏi:

a) Mỗi con gà đẻ được bao nhiêu quả trứng?

b) Con gà nào đẻ được nhiều trứng nhất? Con gà nào đẻ được ít trứng nhất?

c) Ba con gà đã đẻ được tất cả bao nhiêu quả trứng?

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ, đếm số trứng mỗi con gà đẻ được và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) Trong một tuần, gà mái mơ đẻ 4 quả trứng, gà mái ri đẻ được 6 quả trứng, gà mái đen đẻ 5 quả trứng.

b) Gà mái ri đẻ nhiều trứng nhất, gà mái mơ đẻ ít trứng nhất.

c) Ba con gà đã đẻ được số trứng là 4 + 6 + 5 = 15 (quả trứng)

Bài 3

Quan sát biểu đồ tranh sau:

Phương tiện đến trường của học sinh lớp 2A

 

Trả lời các câu hỏi:

a) Có bao nhiêu học sinh đi học bằng xe buýt?

b) Có bao nhiêu học sinh đi học bằng xe đạp?

c) Các học sinh đến trường bằng phương tiện nào nhiều nhất?

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ, đếm số học sinh đi học theo mỗi loại phương tiện rồi trả lời các câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) Có 9 học sinh đi học bằng xe buýt.

b) Có 6 bạn đi học bằng xe đạp.

c) Các học sinh đến trường bằng xe bus nhiều nhất.


Được cập nhật: hôm kia lúc 16:40:21 | Lượt xem: 466