Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Các số có ba chữ số (tiếp theo)

Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM 1 tháng 3 2022 lúc 9:20:12


Mục lục
* * * * *

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

Mỗi ô vuông lớn gồm 100 hình lập phương nhỏ.

Mỗi hàng gồm 10 hình lập phương nhỏ.

Quan sát để tìm số thích hợp rồi viết số trăm, chục, đơn vị vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Thực hiện theo mẫu:

 

Phương pháp giải:

Mỗi ô vuông lớn gồm 100 hình lập phương nhỏ.

Mỗi hàng gồm 10 hình lập phương nhỏ.

Quan sát để tìm số thích hợp rồi viết số trăm, chục, đơn vị vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Nói (theo mẫu):

 

Phương pháp giải:

Quan sát ví dụ mẫu rồi viết số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Chọn chữ đứng trước đáp án đúng:

Một hộ gia đình nuôi ba trăm con gà, 9 chục con vịt và 8 con ngỗng. Hộ gia đình đó nuôi được tất cả số con gà, vịt, ngỗng. Hộ gia đình đó nuôi được tất cả số con gà, vịt, ngỗng là:

A. 389

B. 398

C. 938

Phương pháp giải:

Tổng số con gà, vịt, ngỗng  = Số con gà + số con vịt + số con ngỗng.

Lời giải chi tiết:

Tổng số con gà, vịt, ngỗng hộ gia đình đó nuôi là

                 300 + 90 + 8 = 398 (con)

Chọn B.


Được cập nhật: 26 tháng 1 lúc 2:07:22 | Lượt xem: 70