Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Phép nhân các phân thức đại số

PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

1. Qui tắc

Muốn nhân hai phân thức ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau rồi rút gọn phân thức vừa tìm đươc:

2. Các tính chất

a) Giao hoán 

b) Kết hợp 

c) Phân phối đối với phép cộng  

Bài tập

Có thể bạn quan tâm