Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Phân thức đại số.

PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

1. Định nghĩa

Phân thức đại số ( phân thức ) là một biếu thức có dạng , trong đó A, B là những đa thức B ≠ 0, A là tử thức, B là mẫu thức.

Đặc biệt: Mỗi đa thức cũng được coi như một phân thức với mấu thức bằng 1.

2. Hai phân thức bằng nhau

Với hai phân thức  và  gọi là bằng nhau nếu: AD = BC

Ta viết:  =  nếu AD = BC


 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm