Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 39 (Sgk tập 1 - trang 52)

Gửi bởi: Sách Giáo Khoa Vào 26 tháng 12 2018 lúc 11:15:13

Lý thuyết

Câu hỏi

Thực hiện các phép tính sau (chú ý về dấu)

a) \(\dfrac{5x+10}{4x-8}.\dfrac{4-2x}{x+2}\)

b) \(\dfrac{x^2-36}{2x+10}.\dfrac{3}{6-x}\)

Hướng dẫn giải

Giải bài 39 trang 52 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Update: 26 tháng 12 2018 lúc 14:57:20

Các câu hỏi cùng bài học