Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Phép chia các phân thức đại số

PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

1. Phân thức nghịch đảo

Hai phân thức được gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1.

Nếu  là một phân thức khác 0 thì . = 1

Do đó:  là phân thức nghịch đảo của phân thức 

           là phân thức nghịch đảo của phân thức 

2. Phép chia các phân thức đại số

Qui tắc:

Muốn chia phân thức  cho phân thức  khác 0, ta nhân  với phân thức nghịch đảo :

                    :  =   .  với  ≠ 0

Bài tập

Có thể bạn quan tâm