Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Phép cộng các phân thức đại số

PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức

Qui tắc: Muốn cộng hai phân thức cùng mẫu thức ta cộng các tử thức với nhau, giữ nguyên mẫu thức.

               

2. Cộng phân thức có mẫu thức khác nhau

Qui tắc: Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau ta quy đồng mẫu thức vừa tìm được.

               

3. Chú ý:

Phép cộng các phân thức cũng có các tính chất sau:

- Giao hoán: 

- Kết hợp:  

Bài tập

Có thể bạn quan tâm