Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tính chất cơ bản của phân thức

TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC

1.Tính chất 

- Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân thức với cùng một đa thức khác đa thức không thì được một phân thức bằng phân thức đã cho:

 ( M là một đa thức khác đa thức 0)

-Nếu chia cả tử và mẫu của một đa thức cho một nhân tử chung của chúng thì được một phân thức bằng phân thức đã cho.

 ( N là một nhân tử chung)

2. Qui tắc đổi dấu:

 Nếu đổi dấu cả tử và mẫu của một phên thức thì được một phân thức bằng phân thức đã cho 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm