Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

BIẾN ĐỔI CÁC BIỂU THỨC HỮU TỈ. GIÁ TRỊ CỦA PHÂN THỨC

1. Biểu thức hữu tỉ

- Một đa thức được gọi là một biểu thức nguyên

- Một biểu thức chỉ chứa các phép toán cộng, trừ, nhân, chia và chứa biến ở mẫu được gọi là biểu thức phân

Các biểu thức nguyên và biểu thức phân được gọi chung là biểu thức hữu tỉ.

2. Giá trị của biểu thức phân

Giá trị của biểu thức phân chỉ được xác định với điều kiện giá trị của mẫu biểu thức khác 0 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm