Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Rút gọn phân thức

RÚT GỌN PHÂN THỨC

1. Qui tắc

Muốn rút gọn một phân thức đại số ta phải:

- Phân tích tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung

- Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung giống nhau

2. Chú ý

Có khi cần đổi dấu tử hoặc mẫu thức để xuất hiện nhân tử chung. 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm