Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH PHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG

1. Khái niệm:

Phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số) là biến đổi đa thức đó thành một tích của những đa thức.

2. Ứng dụng của việc phân tích đa thức thành nhân tử:

Việc phân tích đa thức thành nhân tử giúp chúng ta rút gọn được biểu thức, tính nhanh, giải phương trình.

3. Phương pháp đặt nhân tử chung:

- Khi tất cả các số hạng của đa thức có một thừa số chung, ta đặt thừa số chung đó ra ngoài dấu ngoặc () để làm nhân tử chung.

- Các số hạng bên trong dấu () có được bằng cách lấy số hạng của đa thức chia cho nhân tử chung.

Chú ý:

Nhiều khi để làm xuất hiện nhân tử chung ta cần đổi dấu các hạng tử.

Bài tập

Có thể bạn quan tâm