Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Chia đa thức cho đơn thức

CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC

1. Qui tắc:

Muốn chia đa thức A cho đơn thức B (trường hợp các hạng tử của đa thức A đều chia hết cho đơn thức B), ta chia mỗi hạng tử của A cho B rồi cộng các kết quả với nhau.

2. Chú ý:

Trường hợp đa thức A có thể phân tích thành nhân tử, thường ta phân tích trước để rút gọn cho nhanh. 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm