Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Chia đơn thức cho đơn thức

CHIA ĐƠN THỨC CHO ĐƠN THỨC

1. Đơn thức chia hết cho đơn thức:

Với A và B là hai đơn thức, B ≠ 0. Ta nói A chia hết cho B nếu tìm được một đơn thức Q sao cho A = B . Q

Kí hiệu: Q = A : B = 

2. Qui tắc:

Muốn chia đơn thức A cho đơn thức B (trường hợp A chia hết cho B) ta làm như sau:

- Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B.

- Chia lũy thừa của từng biến trong A cho lũy thừa của cùng biến đó trong B.

- Nhân các kết quả vừa tìm được với nhau. 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm