Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Nhân đơn thức với đa thức

NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC

1. Quy tắc nhân đơn thức với đa thức:

Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta nhân đơn thức với từng số hạng của đa thức rồi cộng các tích với nhau.
Công thức:

Cho A, B, C, D là các đơn thức, ta có: A(B + C - D) = AB + AC - AD.

2. Nhắc lại các phép tính về lũy thừa:

an = a . a . a … a (a ∈ Q, n ∈ N*)

a0  = 1 (a ≠ 0)

an . am = an + m

a: am = an – m (n ≥ m)

(am)n = am . n 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm