Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Chia đa thức một biến đã sắp xếp

CHIA ĐA THỨC MỘT BIẾN ĐÃ SẮP XẾP

* Phương pháp:

Ta trình bày phép chia tương tự như cách chia các số tự nhiên. Với hai đa thức A và B của một biến, B ≠ 0 tồn tại duy nhất hai đa thức Q và R sao cho:

A = B . Q + R, với R = 0 hoặc bậc bé hơn bậc của 1

- Nếu R = 0, ta được phép chia hết.

- Nếu R ≠ 0, ta được phép chia có dư.

 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm