Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Những hằng đẳng thức đáng nhớ

NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

1. Bình phương của một tổng:

(A + B)2 = A2 + 2AB + B2

2. Bình phương của một hiệu:

(A – B)2 = A2 – 2AB + B2

3. Hiệu của hai bình phương:

A2 – B2 = (A + B)(A – B)


 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm