Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH PHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG ĐẲNG THỨC

Áp dụng phương pháp dùng hằng đẳng thức cần lưu ý:

– Trước tiên nhận xét xem các hạng tử của đa thức có chứa nhân tử chung không ?

Nếu có thì áp dụng phương pháp đặt thành nhân tử chung.

– Nếu không thì xét xem có thể áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ để phân tích thành nhân tử hay không ?

Chú ý:

Đôi khi phải đổi dấu mới áp dụng hằng đẳng thức.

Bài tập

Có thể bạn quan tâm