Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp theo...)

LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ (TIẾP THEO....)

1. Lũy thừa của một tích

Lũy thừa của một tích bằng tích các lũy thừa                                                

(x.y)^{n} = x^{n}. y^{n}

2. Lũy thừa của một thương

Lũy thuừa của một thườn bằng thương các lũy thừa

    (y #0) 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm