Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Cộng, trừ số hữu tỉ

CỘNG, TRỪ SỐ HỮU TỈ

1. Cộng trừ số hữu tỉ

Viết hai số hữu tỉ x, y dưới dạng:

x =   , y =  ( a, b, m ∈ Z, m > 0)

Khi đó x + y =    +  

        

2. Quy tắc " chuyển vế"

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức ta phải đổi dấu số hạng đó

Tổng quát: với mọi x, y , z ∈ Q, ta có:

x + y + z => x = z-y                                                             

 

 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm