Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Nhân, chia số hữu tỉ

NHÂN, CHIA SỐ HỮU TỈ

Với hai số hữu tỉ 

1. Nhân hai số hữu tỉ : x.y =  . frac{c}{d} = frac{a.c}{b.d}

2. Chia hai số hữu tỉ: 

3. Chú ý:

- Phép nhân trong Q có các tính chất cơ bản: giao hoán, kết hợp, nhân với 1, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng

- Thương của phép chia x cho y (y#0) gọi là tỉ số của x và y, kí hiệu là x:y

Bài tập

Có thể bạn quan tâm