Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI

1. Số vô tỉ

Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Tập hợp các số vô tỉ được kí hiệu là I.

2. Khái niệm về căn bậc hai

a) Định nghĩa: Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x^{2}=a.

b) Tính chất: Với hai số dương bất kì a và b.

  • Nếu a=b thì ;

  • Nếu a < b thì  . 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm