Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tỉ lệ thức

TỈ LỆ THỨC

1. Định nghĩa:

Tỉ lệ thức là một đẳng thức của hai số  ( a, d: ngoại trung tỉ)

2. Tính chất

a) Tính chất cơ bản: Nếu   thì ad = bc

b) Điều kiện để bốn số thành lập tỉ lệ thức:

Nếu ad = bc và a, b, c, d # 0 thì ta có các tỉ lệ thức:

            

Bài tập

Có thể bạn quan tâm