Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tập hợp Q các số hữu tỉ

TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ

1. Số hữu tỉ:

Số hữu tỉ là số có thể viết dưới dạng  với a, b ∈  Z, b # 0 và được kí hiệu là Q

2. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số:

Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn bởi một điểm trên trục số và không phụ thuộc vào cách chọn phân số xác định nó

3. So sánh số hữu tỉ.

ể so sánh hai số hữu tỉ x,y ta làm như sau:

- Viết x,y dưới dạng phân số cùng mẫu dương

- So sánh các tử là số nguyên a và b

Nếu a> b thì x > y

Nếu a = b thì x=y

Nếu a < b thì x < y

4. Chú ý:

- Số hữu tỉ lớn hơn 0 gọi là số hữu tỉ dương

- Số hữu tỉ nhỏ hơn 0 gọi là số hữu tỉ âm

- Số 0 không là số hữu tỉ dương, cũng không là số hữu tỉ âm


 

 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm