Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

CỘNG, TRỪ, NHÂN CHIA SỐ THẬP PHÂN

1. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x, kí hiệu là |x|, được xác định như sau: 

2. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Để cộng, trừ, nhân, chia các số thập phân ta viết chúng dưới dạng phân số thập phân rồi làm theo quy tắc các phép tính đã biết về phân số 


 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm