Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tia phân giác của góc

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 30 (Sách giáo khoa trang 87)

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy sao cho \(\widehat{xOt}=25^0,\widehat{xOy}=50^0\)

a) Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không ?

b) So sánh góc tOy và góc xOt

c) Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không ? Vì sao ?

Hướng dẫn giải

.

Bài 31 (Sách giáo khoa trang 87)

a) Vẽ góc xOy có số đo \(126^0\)

b) Vẽ tia phân giác của góc xOy ở câu a)

Hướng dẫn giải

Vẽ 1 tia bất kỳ nằm giữa Ox và Oy và tạo thành 1 góc có số đo bằng 63 °

Bài 32 (Sách giáo khoa trang 87)

Khi nào ta kết luận được tia Ot là tia phân giác của góc xOy ? Trong những câu trả lời sau, em hãy chọn những câu đúng :

Tia Ot là tia phân giác của góc xOy khi :

a) \(\widehat{xOt}=\widehat{yOt}\)

b) \(\widehat{xOt}+\widehat{tOy}=\widehat{xOy}\)

c) \(\widehat{xOt}+\widehat{tOy}=\widehat{xOy}\) và \(\widehat{xOt}=\widehat{yOt}\)

d) \(\widehat{xOt}=\widehat{yOt}=\widehat{\dfrac{xOy}{2}}\)

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là câu D

Luyện tập - Bài 33 (Sách giáo khoa trang 87)

Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx'. Biết \(\widehat{xOy}=130^0\). Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy. Tính \(\widehat{x'Ot}\) ?

Hướng dẫn giải

iải:

Vì Ot là tia phân giác của góc xOy nên:

= = = 650

Luyện tập - Bài 34 (Sách giáo khoa trang 87)

Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx', biết \(\widehat{xOy}=100^0\). Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy, Ot' là tia phân giác của góc x'Oy. Tính \(\widehat{x'Ot},\widehat{xOt'},\widehat{tOt'}\) ?

Hướng dẫn giải

Giải:

Hai góc xOy và x'Oy là hai góc kề bù mà = 1000 nên = 1800 - 1000 = 800.

Giải tương tự bài 33, ta được ,

Luyện tập - Bài 35 (Sách giáo khoa trang 87)

Vẽ góc bẹt xOy. Vẽ tia phân giác Om của góc đó. Vẽ tia phân giác Oa của góc xOm. Vẽ tia phân giác Ob của góc mOy. Tính số số đo góc aOb ?

Hướng dẫn giải

giải:

Cách 1. Giải tương tự bài 34 ta được = 900

Cách 2. Tia Oa là tia phân giác của góc xOm nên aOm=

Tia Ob là tia phân giác của góc yOm nên bOm= .

Tia Om nằm giữa hai tia Oa, Ob do đó: = + = 900

Luyện tập - Bài 36 (Sách giáo khoa trang 87)

Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết \(\widehat{xOy}=30^0,\widehat{xOz}=80^0\). Vẽ tia phân giác Om của \(\widehat{xOy}\). Vẽ tia phân giác On của \(\widehat{yOz}\). Tính \(\widehat{mOn}\) ?

Hướng dẫn giải

Giải:

Hai tia Oy, Oz cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox mà

< nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz.

Do đó + =

Suy ra = 800- 300=500

Tia Oy nằm giữa hai tia Om, On do đó:

= + = 400

Luyện tập - Bài 37 (Sách giáo khoa trang 87)

Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết \(\widehat{xOy}=30^0,\widehat{xOz}=120^0\)

a) Tính số đo góc yOz

b) Vẽ tia phân giác Om của \(\widehat{xOy}\), tia phân giác On của \(\widehat{xOz}\). Tính số đo góc mOn ?

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

a) Tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz, từ đó tính được:

= 1200- 300= 900

b) Tia Om nằm giữa hai tia Ox,On, từ đó tính được

= 600- 150= 450

Có thể bạn quan tâm