Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Góc

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 8 (Sách giáo khoa trang 75)

Đọc tên và viết kí hiệu các góc ở hình 8. Có tất cả bao nhiêu góc ?

Hướng dẫn giải

Giải:

Góc BAC, kí hiệu

Góc CAD, Kí hiệu

Góc BAD, kí hiệu

Có tất cả 3 góc,

Bài 10 (Sách giáo khoa trang 75)

Lấy ba điểm không thẳng hàng A, B, C. Gạch chéo phần mặt phẳng chứa tất cả các điểm nằm trong cả 3 góc BAC, ACB, CBA

Hướng dẫn giải

Giải:

Bài 6 (Sách giáo khoa trang 75)

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau :

a) Hình gồm hai tia chung gốc Ox, Oy là ..........Điểm O là ..........Hai tia Ox, Oy là .......

b) Góc RST có đỉnh là ..............., có hai cạnh là ...............

c) Góc bẹt là ................

Hướng dẫn giải

Giải:

a) Góc xOy; đỉnh; Hai cạnh.

b) S; SR và ST.

c) Góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.

Bài 9 (Sách giáo khoa trang 75)

Điền vào chỗ trống trong phát biểu sau :

Khi hai tia Oy, Oz không đối nhau, điểm A nằm trong góc yOz nếu tia OA nằm giữa hai tia .........

Hướng dẫn giải

Giải:

Oy,Oz

Bài 7 (Sách giáo khoa trang 75)

Quan sát hình 7 rồi điền vào bảng sau :

 

 

Hướng dẫn giải

Giải:

Hình

Tên góc

(cách viết thông thường)

Tên đỉnh

Tên cạnh

Tên góc

(Cách viết kí hiệu)

a

Góc yCz, góc zCy, góc C

C

Cy,Cz

b

Góc MTP, PTM, T

Góc TMP, PMT,M

Góc TPM, MPT,P

T

M

P

TM,TP

MT,MP

PT,PM

c

Góc xPy,yPx,P

Góc ySz,zSy

P

S

Px, Py

Sy, Sz

Có thể bạn quan tâm