Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Khi nào thì góc xOy + góc yOz = góc xOz ?

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 18 (Sách giáo khoa trang 82)

Hình 25 cho biết tia OA nằm giữa hai tia \(OB,OC,\widehat{BOA}=45^0,\widehat{AOC}=32^0\)

Tính \(\widehat{BOC}\) ? Dùng thước đo góc kiểm tra lại kết quả ?

Hướng dẫn giải

Giải:

Vì tia OA nằm giữa hai tia OB, OC nên

Bài 19 (Sách giáo khoa trang 82)

Hình 26 cho biết hai góc kề bù \(xOy\) và \(yOy',\widehat{xOy}=120^0\). Tính \(\widehat{yOy'}\) ?

Hướng dẫn giải

Giải:

Hai góc xOy và yOy' kề bù nên

suy ra:

Bài 20 (Sách giáo khoa trang 82)

Hình 27 cho biết tia OI nằm giữa hai tia OA, OB, \(\widehat{AOB}=60^0;\widehat{BOI}=\dfrac{1}{4}\widehat{AOB}\)

Tính \(\widehat{BOI},\widehat{AOI}\) ?

Hướng dẫn giải

Giải

Do tia OI nằm giũa hai tia OA, OB nên

Suy ra hay

Bài 21 (Sách giáo khoa trang 82)

a) Đo các góc ở hình 28 a, b

b) Viết tên các cặp góc phụ nhau ở hình 28b ?

Hướng dẫn giải

Giải:

b) Các cặp góc phụ nhau:

Bài 22 (Sách giáo khoa trang 82)

a) Đo các góc ở hình 29, 30

b) Viết tên các cặp góc bù nhau ở hình 30 ?

       

Hướng dẫn giải

Giải:

a)

.

b) Các cặp góc bù nhau là:

Bài 23 (Sách giáo khoa trang 83)

Hình 31 cho biết hai tia AM và AN đối nhau, \(\widehat{MAP}=33^0,\widehat{NAQ}=58^0\), tia AQ nằm giữa hai tia AN và AP. Hãy tính số đo \(x\) của \(\widehat{PAQ}\) ?

Hướng dẫn giải

Giải:= 1800 -330 = 1470

x= 1470 -580 =-890

Có thể bạn quan tâm