Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Đường tròn

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 39 (Sách giáo khoa trang 92)

Trên hình 49, ta có hai đường tròn (A; 3cm) và (B; 2cm) cắt nhau tại C, D, AB = 4cm. Đường tròn A, B lần lượt cắt đoạn AB tại K, I

a) Tính CA, CB, DA, DB ?

b) I có phải là trung điểm của đoạn thẳng AB không ?

c) Tính IK ?

Hướng dẫn giải

Giải:

a) CA=2cm; DA= 3cm; CB= 2cm; DB= 2cm

b) Điểm I nằm giữa A và B nên

AI+ IB= AB= 4cm.

Mặt khác, IB= 2cm

Nên AI= 4 - 2 =2cm.

Vậy AI=IB(=2cm) suy ra I là trung điểm của AB.

c) Điểm I nằm giữa A và K nên

AI+ IK= AK,

Suy ra IK=AK-AI= 3-2 =1 cm.

Bài 42 (Sách giáo khoa trang 93)

Vẽ lại cách hình sau (đúng kích thước như hình đã cho) :

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn vẽ:

a) Trước hết vẽ đường tròn bán kính 1.2 cm rồi vẽ đường kình của đường tròn. Trên hai nửa mặt phẳng bờ đối nhau là đường kính vẽ hai nửa đường tròn có đường kính lần lượt là đoạn nối tâm tới một đầu của đường kính vừa vẽ. Sau cùng tô màu như hình vẽ.

b) Trước hết, vẽ hình vuông. Lấy giao điểm của hai đường chéo làm tâm vẽ 5 đường tròn có bán kính lần lượt bằng bán kính của 5 đường tròn đã cho.

c) Trước hết vẽ đường tròn ở chính giữa có bán kình R. Vẽ một đường tròn phụ trùng với tâm đường tròn vừa vẽ, bán kính 2 R. Trên đường tròn phụ, vẽ liên tiếp 6 dây, mỗi dây có độ dài 2R .Sau đó vẽ sáu đường tròn có tâm là mút của mỗi dây.

d) Vẽ đường tròn bán kính R bằng bán kình của đường tròn ở chính giữa. Vẽ liên tiếp sáu dây, mỗi dây dài R. Vẽ sáu nửa đường tròn ra phía ngoài của đường tròn vừa vẽ mỗi nửa đường tròn có đường kính là mỗi dây.

Bài 41 (Sách giáo khoa trang 92)

Đố :

Xem hình 51, so sánh AB + BC + AC với OM bằng mắt rồi kiểm tra bằng dụng cụ ?

Hướng dẫn giải

Giải:

Trên tia OM kể từ O ta đặt liên tiếp ba đoạn thẳng có độ dài lần lượt bằng AB,BC,CA. Ta thấy điểm cuối trùng với M.

Vậy AB + BC + CA= OM.

Bài 38 (Sách giáo khoa trang 91)

Trên hình 48, ta có hai đường tròn (0;2cm) và (A; 2cm) cắt nhau tại C, D. Điểm A nằm trên đường tròn tâm O

a) Vẽ đường tròn tâm C, bán kính 2cm ?

b) Vì sao đường tròn (C; 2cm) đi qua O, A ?

Hướng dẫn giải

Giải:

a) Xem hình bên

b) Đường tròn (C;2cm) đi qua O và A vì O và A cách C là 2cm.

Có thể bạn quan tâm