Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Số đo góc

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 11 (Sách giáo khoa trang 79)

Nhìn hình 18. Đọc số đo của các góc xOy, xOz, xOt ?

Hướng dẫn giải

Bài 12 (Sách giáo khoa trang 79)

Đo các góc BAC, ABC, ACB ở hình 19. So sánh các góc ấy ?

Hướng dẫn giải

= = = .

Bài 13 (Sách giáo khoa trang 79)

Đo các góc ILK, IKL, LIK ở hình 20 ?

Hướng dẫn giải

ILK= 45 độ

IKL=45 độ

LIK= 90 độ

Bài 14 (Sách giáo khoa trang 79)

Xem hình 21. 

Ước lượng bằng mắt xem góc nào vuông, nhọn, tù, bẹt

Dùng góc vuông của êke để kiểm tra lại kết quả. Dùng thước đo góc tìm số đo của mỗi góc ?

Hướng dẫn giải

Kết quả đo:

= = = = = =

Bài 15 (Sách giáo khoa trang 80)

Ta có thể xem kim phít và kim giờ của đồng hồ là hai tia chung gốc (gốc trùng với trục quay của hai kim). Tại mỗi thời điểm hai kim tạo thành một góc. Tìm số đo của góc lúc 2 giờ, 3 giờ, 5 giờ, 6 giờ và 10 giờ ?

Hướng dẫn giải

Giải:

Vào lúc 6 giờ đúng, kim giờ và kìm phút thẳng hàng với nhau, chúng tạo thành góc .

Do : nên mỗi giờ kim đồng hồ quay được góc

Góc giữa hai kim:

lúc 2 giờ là

lúc 5 giờ là

lúc 10 giờ là

lúc 3 giờ là

lúc 6 giờ là

Bài 16 (Sách giáo khoa trang 80)

Khi hai tia Ox, Oy trùng nhau, trong trường hợp cần thiết, ta cũng coi xOy là một góc và gọi là "góc không". Số đo của góc không là \(0^0\). Tìm số đo của góc tạo bởi kim phút và kim giờ của đồng hồ vào lúc 12 giờ ?

Hướng dẫn giải

Bài 17 (Sách giáo khoa trang 80)

Đố :

Một học sinh đề nghị làm một "thước đo góc hình chữ nhật" như hình 22, các đoạn thẳng trên các cạnh BC, CD, DA có độ dài bằng nhau.

Hãy đo để kiểm tra xem thước đó đúng hay sai ?

Hướng dẫn giải

Giải:

Thước đo này sai.

Có thể bạn quan tâm