Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Khi nào thì góc xOy + góc yOz = góc xOz ?

1. Tính chất cộng số đo hai góc

Nếu tia Oy  nằm giữa hai tia Ox va Oz thì  

 .

Ngược lại, nếu   thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.

Lưu ý: 

a) Ta có thể dùng mệnh đề tương đương sau với tính chất trên:

Nếu  thì tia Oy không nằm giữa hai tia Ox và Oz.

b) Cộng liên tiếp. Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Ot; tia Oz nằm giữa hai tia Oy và Ot thì:

2. Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau

-Hai góc kề nhau  là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ chứa cạnh chung.

- Hai góc phụ nhau là hai góc có tông số đo bằng 

- Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng 

Lưu ý:

a) Hai góc kề bù là hai góc vừa kề nhau vừa bù nhau. Hai góc kề bù có tổng số đo bằng  .

b) Hai góc cùng phụ(hoặc cùng bù) với một góc thứ 3 thì bằng nhau.

 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm