Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Cộng hai số nguyên khác dấu

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Luyện tập - Bài 31 (Sách giáo khoa trang 77)

Tính :

a) \(\left(-30\right)+\left(-5\right)\)

b) \(\left(-7\right)+\left(-13\right)\)

c) \(\left(-15\right)+\left(-235\right)\)

Hướng dẫn giải

a) (−30)+(−5)= - (30+5)= -35

b) (−7)+(−13)= -(7+13)= -20

c) (−15)+(−235)= -(15+235)= -250

Luyện tập - Bài 32 (Sách giáo khoa trang 77)

Tính 

a) \(16+\left(-6\right)\)

b) \(14+\left(-6\right)\)

c) \(\left(-8\right)+12\)

Hướng dẫn giải

a) 16 + (-6)

= 16 - 6

= 10

b) 14 + (-6)

= 14 - 6

= 8

c) (-8) + 12

= 12 - 8

= 4

Bài 27 (Sách giáo khoa trang 76)

Tính :

a) \(26+\left(-6\right)\)

b) \(\left(-75\right)+50\)

c) \(80+\left(-220\right)\)

Hướng dẫn giải

a) 26+ (-6)= 26-6= 20

b) (−75)+50= -(75-50)= -25

c) 80+(−220)= -(220-80)= -140

Bài 29 (Sách giáo khoa trang 76)

Tính và nhận xét kết quả :

a) \(23+\left(-13\right)\) và \(\left(-23\right)+13\)

b) \(\left(-15\right)+\left(+15\right)\) và \(27+\left(-27\right)\)

Hướng dẫn giải

a) 23 + (-13) = 23 - 13 = 10;

(-23) + 13 = -(23 - 13) = -10.

Vậy 23 + (-13) > 0 và (-23) + 13 < 0.

b) (-15) + 15 = 0; 27 + (-27) = 0

Vậy tổng hai số đối nhau bằng 0.Bài 30 (Sách giáo khoa trang 76)

So sánh :

 a) \(1763+\left(-2\right)\) và \(1763\)

b) \(\left(-105\right)+5\) và \(-105\)

c) \(\left(\left(-29\right)+\left(-11\right)\right)\) và \(-29\)

Hướng dẫn giải

a) 1763 + (-2) < 1763 (cộng số âm)

b) (-105) + 5 > -105; (cộng số dương)

c) (-29) + (-11) < -29 (cộng số âm)Luyện tập - Bài 35 (Sách giáo khoa trang 77)

Số tiền của ông Nam năm nay so với năm ngoái tăng \(x\) triệu đồng. Hỏi  \(x\) bằng bao nhiêu, biết rằng số tiền của ông Nam năm nay so với năm ngoái :

a) Tăng 5 triệu đồng

b) Giảm 2 triệu đồng

Hướng dẫn giải

a) x= 5 triệu đồng

b) x= -2 triệu đồng

Luyện tập - Bài 33 (Sách giáo khoa trang 77)

Điền số thích hợp vào ô trống :

      a      -2       18       12          -5
      b       3      -18          6  
   a + b             0        4        -10

 

Hướng dẫn giải

a

-2

18

12

-2

-5

b

3

-18

-12

6

-5

a + b

1

0

0

4

-10Bài 28 (Sách giáo khoa trang 76)

Tính :

a) \(\left(-73\right)+0\)

b)\(\left|-18\right|+\left(-12\right)\)

c) \(102+\left(-120\right)\)

Hướng dẫn giải

a) (-73) + 0

= -73

b) |-18| + (-12)

= 18 + (-12)

= 18 - 12

= 6

c) 102 + (-120)

= - (120 - 102)

= -18

Luyện tập - Bài 34 (Sách giáo khoa trang 77)

Tính giá trị của biểu thức 

a) \(x+\left(-16\right)\) biết \(x=-4\)

b) \(\left(-102\right)+y\), biết \(y=2\)

Hướng dẫn giải

a) Thay x=-4 vào biểu thức, ta được:

x+ (-16)= -4+ (-16)= -(4+16)= -20

b) Thay y=2 vào biểu thức, ta được:

(-102)+y= (-102)+ 2= -(102-2)= -100

Có thể bạn quan tâm