Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Cộng hai số nguyên cùng dấu

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 25 (Sách giáo khoa trang 75)

Điền dấu ">", "<" thích hợp vào chỗ trống :

a) \(\left(-2\right)+\left(-5\right)......\left(-5\right)\)

b) \(\left(-10\right)......\left(-3\right)+\left(-8\right)\)

Hướng dẫn giải

a) (-2)+ (-5) = -7

Vì: -7< -5

=> (-2)+ (-5) < -7

b) (-3)+ (-8)= -11

Vì: (-10) > (-11)

=> -10> (-3)+ (-8)

Bài 26 (Sách giáo khoa trang 75)

Nhiệt đỗ hiện tại của phòng ướp lạnh là \(-5^0C\). Nhiệt độ tại đó sẽ là bao nhiêu độ nếu nhiệt độ giảm \(7^0C\) ?

Hướng dẫn giải

Nhiệt độ giảm đi 70C có nghĩa là thêm -70 . Vậy nếu giảm đi 70C thì nhiệt độ phòng lạnh sẽ là:

(-5) + (-7) = - ( + ) = -(5 + 7) = -12 (0C).Bài 23 (Sách giáo khoa trang 75)

Tính :

a) \(2763+152\)

b) \(\left(-7\right)+\left(-14\right)\)

c) \(\left(-35\right)+\left(-9\right)\)

Hướng dẫn giải

a) 2763 + 152 = 2915;

b) (-7) + (-14) = -21;

c) (-35) + (-9) = -44.Bài 24 (Sách giáo khoa trang 75)

Tính :

a) \(\left(-5\right)+\left(-258\right)\)

b) \(17+\left|-33\right|\)

c) \(\left|-37\right|+\left|+15\right|\)

Hướng dẫn giải

a) (-5) + (-248) = - (|-5| + |-248|) = - (5 + 248) = -253.

b) 17 + |-33| = 17 + 33 = 50.

c) |-37| + |15| = 37 + 15 = 52.Có thể bạn quan tâm