Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Quy tắc dấu ngoặc

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 59 (Sách giáo khoa trang 85)

Tính nhanh các tổng sau :

a) \(\left(2736-75\right)-1736\)

b) \(\left(-2002\right)-\left(57-2002\right)\)

Hướng dẫn giải

a) (2736 – 75) – 2736
= 2736 – 75 – 2736
= (2736 – 2736) – 75
= 0 – 75
= – 75
b) (- 2002) – (57 – 2002)
= (– 2002) – 57 + 2002
= (– 2002 + 2002) – 57
= 0 – 57
= – 57

Bài 58 (Sách giáo khoa trang 85)

Đơn giản biểu thức :

a) \(x+22+\left(-14\right)+52\)

b) \(\left(-90\right)-\left(p+10\right)+100\)

Hướng dẫn giải

Quy tắc dấu ngoặc

Bài 57 (Sách giáo khoa trang 85)

Tính tổng :

a) \(\left(-17\right)+5+8+17\)

b) \(30+12+\left(-20\right)+\left(-12\right)\)

c) \(\left(-4\right)+\left(-440\right)+\left(-6\right)+440\)

d) \(\left(-5\right)+\left(-10\right)+16+\left(-1\right)\)

Hướng dẫn giải

a) (-17) + 5 + 8 + 17

= [(-17) + 17] + (5 + 8)

= 0 + 13

= 13

b) 30 + 12 + (-20) + (-12)

= [30 + (-20)] + [(-12) + 12]

= 10 + 0

= 10

c) (-4) + (-440) + (-6) + 440

= [(-4) + (-6)] + [440 + (-440)]

= -10 + 0

= -10

d) (-5) + (-10) + 16 + (-1)

= [(-5) + (-10) + (-1)] + 16

= (-16) + 16

= 0

Các bạn có thể bỏ các dấu ngoặc vuông [] đi cũng được vì nó thực sự không quan trọng lắm. Dấu ngoặc vuông [] chỉ giúp các bạn rõ ràng hơn trong các phép tính.

Bài 60 (Sách giáo khoa trang 85)

Bỏ dấu ngoặc rồi tính :

a) \(\left(27+65\right)+\left(346-27-65\right)\)

b) \(\left(42-69+17\right)-\left(42+17\right)\)

Hướng dẫn giải

a) (27+65)+(346-27-65)

= 27+65+346-27-65

= (27-27)+(65-65)+346

= 0 + 0 + 346

= 346

b) (42-69+17)-(42+17)

= 42-69+17 – 42 – 17

= (42-42)+(17-17)-69

= 0 + 0 – 69

= -69

Có thể bạn quan tâm