Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Tập hợp các số nguyên

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 10 (Sách giáo khoa trang 71)

Trên hình 40 điểm A cách điểm mốc M về phía Tây 3km, ta quy ước : "Điểm A được biểu thị là -3km". Tìm số biểu thị các điểm B, C ?

Hướng dẫn giải

Các bạn tưởng tượng hình vẽ trên là một trục số. Trong đó điểm mốc M giống như điểm gốc 0 ở trên trục số. Khi đó, các điểm nằm bên trái điểm mốc sẽ mang giá trị âm, các điểm nằm bên phải sẽ mang giá trị dương.

- Từ hình vẽ, điểm A cách M 3 đoạn thẳng và có giá trị là -3 km nên mỗi đoạn thẳng sẽ biểu diễn 1 giá trị. Do đó:

+ Điểm B cách M về phía bên phải 2 đoạn thẳng nên số biểu diễn điểm B là 2 km hay +2 km.

+ Điểm C cách M về phía bên trái 1 đoạn thẳng nên số biểu diễn điểm C là -1 km.

Bài 6 (Sách giáo khoa trang 70)

Đọc những điều ghi sau đây và cho biế điều đó có đúng không ?

                \(-4\in\mathbb{N},4\in\mathbb{N},0\in\mathbb{Z},5\in\mathbb{N},-1\in\mathbb{N},1\in\mathbb{N}\)

Hướng dẫn giải

Giải bài 6 trang 70 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Bài 8 (Sách giáo khoa trang 70)

Điền cho đủ các câu sau :

a) Nếu \(-5^0C\) biểu diễn 5 độ dưới \(0^0C\) thì \(+5^0C\) biểu diễn.....

b) Nếu -65m biểu diễn độ sâu (của thềm lục địa Việt Nam) là 65 m dưới mực nước biển thì +3143m biểu diễn độ cao (của đỉnh núi Phan-xi-păng) là ........

c) Nếu -10 000 đồng biểu diễn số tiền nợ 10 000 đồng, thì 20 000 đồng là biểu diễn .........

Hướng dẫn giải

a) Nếu -5oC biểu diễn 5 độ dưới 0oC thì +5oC biểu diễn 5 độ trên 0oC.

b) Nếu -65 m biểu diễn độ sâu (của thềm lục địa Việt Nam) là 65 m dưới mực nước biển thì +3143 m biểu diễn độ cao (của đỉnh núi Phan-xi-păng ) là 3143 m trên mực nước biển.

c) Nếu -10000 đồng biểu diễn số tiền nợ 10000 đồng, thì 20000 đồng biểu diễn số tiền có là 20000 đồng.

Bài 7 (Sách giáo khoa trang 70)

Khi người ta nói độ cao của đỉnh núi Phan-xi-păng là +3143 m và độ cao đáy của vịnh Cam Ranh là -30m thì dấu "+" và dấu "-" biểu thị điều gì ?

Hướng dẫn giải

7. Khi người ta nói độ cao của đỉnh núi Phan-xi-păng là + 3143m và độ cao đáy của vịnh Cam Ranh là -30m thì dấu "+" và dấu "-" biểu thị điều gì ?

Bài giải:

Dấu cộng và dấu trừ biểu thị nơi đó cao hơn hay thấp hơn mực nước biển.

Bài 9 (Sách giáo khoa trang 71)

Tìm số đối của \(+2;5;-6;-1;-18\)

Hướng dẫn giải

+ Số đối của +2 là -2.

+ Số đối của 5 là -5.

+ Số đối của -6 là 6.

+ Số đối của -1 là 1.

+ Số đối của -18 là 18.

Có thể bạn quan tâm