Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Câu 2

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc Vào 24 tháng 4 2019 lúc 10:54

Lý thuyết

Câu hỏi

Tìm x:

a) x + 9 = 27;                  b) 7 + x = 35;                    c) x + 8 = 46

Hướng dẫn giải

a) x + 9 = 27;                      b) 7 + x = 35;                       

    x       = 27 - 9                             x = 35 - 7                      

    x       = 18                                  x = 28                            

c) x + 8 = 46

   x        = 46 - 8

   x        = 38

Update: 24 tháng 4 2019 lúc 10:54

Các câu hỏi cùng bài học