Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Thể tích hình hộp chữ nhật

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 13 (Sách bài tập - tập 2 - trang 134)

Khi gấp và dán hình dưới đây (h.107), hình nào tạo thành hình lập phương ? Hãy điền "có", "không" vào chỗ trống (...........)

Hướng dẫn giải

Bài 24 (Sách bài tập - tập 2 - trang 137)

Trong các hình dưới đây (h.116), mỗi hình gồm bao nhiêu đơn vị diện tích và bao nhiêu đơn vị thể tích (mỗi hình nhỏ là một hình lập phương đơn vị)

Hướng dẫn giải

Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều.

Bài 18 (Sách bài tập - tập 2 - trang 136)

Một hình chữ nhật có các kích thước như hình 111

Để xếp kín hình hộp đã cho bằng những hình hộp chữ nhật có các kích thước dài 8cm, rộng 6cm, cao 4cm thì số hình hộp cần phải có là :

(A) 125

(B) 100

(C) 50

(D) 25

Kết quả nào trên đây là đúng ?

Hướng dẫn giải

Câu a là đúng nhé bạn !!

(>Tích đúng cho mình nha<) haha

Bài 23 (Sách bài tập - tập 2 - trang 137)

Quan sát hình 115 và điền vào chỗ trống .......kết quả bằng số :

a) Nếu AB = 8cm và AD = 6cm thì DB = ........ và nếu HD = 5cm thì HB .........

b) Nếu AB = 12cm và AD = 8cm thì DB = ....... và HD = 9cm thì HB .........

Hướng dẫn giải

a) - DB= 10cm và HB=5\(\sqrt{5}\) cm

b) - DB=4\(\sqrt{13}\) cm và HB=17cm

(>Tích đúng cho mình nha<) haha

Bài 16 (Sách bài tập - tập 2 - trang 135)

Quan sát hình hộp chữ nhật (h.109) và trả lời các câu hỏi sau :

a) Ba đường thẳng nào cắt nhau tại điểm G ?

b) Hai mặt phẳng nào cắt nhau theo đường thẳng FB ?

c) Mặt phẳng (EFBA)  và mặt phẳng (FGCB) cắt nhau theo đường thẳng nào ?

Hướng dẫn giải

Bài 22 (Sách bài tập - tập 2 - trang 137)

Các kích thước của một hình chữ nhật như ở hình 114, độ dài đoạn \(AC_1\) là :

(A) 190cm                          (B) 150cm                        (C) 130cm                      (D) 109cm

Hãy chọn kết quả đúng ?

Hướng dẫn giải

chọn đáp án C

Bài 17 (Sách bài tập - tập 2 - trang 135)

Cạnh của hình lập phương bằng \(\sqrt{2}\) (h.110).

Như vậy độ dài đoạn \(AC_1\) là :

(A) \(2\)                                (B) \(2\sqrt{6}\)

(C) \(\sqrt{6}\)                            (D) \(2\sqrt{2}\)

Kết quả nào trên đây là đúng ?

Hướng dẫn giải

Bài 25 (Sách bài tập - tập 2 - trang 138)

Cho các hình lăng trụ đứng với các kích thước như ở các hình 117 a), b), c)

a) Hãy tìm diện tích xung quanh của mỗi hình

b) Hãy tìm diện tích toàn phần của mỗi hình 

Hướng dẫn giải

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

*Hình a:

Diện tích xung quanh là:(9 + 4) . 2 .9 = 284 (đơn vị diện tích)

Diện tích mặt đáy là: 9 . 4 = 36 (đơn vị diện tích)

Diện tích toàn phần: 234 + 36 . 2 = 306 (đơn vị diện tich)

*Hình b.

Áp dụng định lí Pi-ta-go, ta có: 5\(^2\) + 12\(^2\)= 25 + 144 = 169

Suy ra cạnh huyền của tam giác vuông bằng 13.

Diện tích xung quanh là: (5 + 12 + 13) . 20 = 600(đvdt)

Diện tích mặt đáy là: 1/2 .5.12 = 30 (đvdt)

Diện tích toàn phần là: 600 + 30 . 2 = 660(đvdt)

*Hình c:Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Diện tích xung quanh là: (18 + 10 + 13 + 20).20 = 1120(đvdt)

Hình c có đáy là một hình thang cân từ đáy nhỏ kẻ 2 đường thẳng vuông góc với đáy lớn, ta được một hình chữ nhật có cạnh bằng 10 nên 2 phần còn lại đáy lớn bằng nhau và bằng 5.

Áp dụng định lí Pi-ta-go, ta có:

13\(^2\) - 5\(^2\)=169-25 =144

Chiều cao hình thang là 12.

Diện tích đáy là: (10-20)/2 .12 = 180 (đvdt)

Diện tích toàn phần là1120 + 180.2 = 1480 (đvdt)

Bài 14 (Sách bài tập - tập 2 - trang 135)

Tìm số hình lập phương đơn vị (hình lập phương có cạnh là 1) ở các hình 108 a và b ?

Hướng dẫn giải

Bài 20 (Sách bài tập - tập 2 - trang 136)

Từ một tờ giấy hình vuông kích thước 3 x 3 liệu có thể gấp để tạo thành một hình lập phương đơn vị hay không ?  ( có thể làm nắp rời)

Hướng dẫn giải

Bài 21 (Sách bài tập - tập 2 - trang 136)

Tìm trên hình hộp chữ nhật \(ABCD.A_1B_1C_1D_1\) (h.113) một ví dụ cụ thể để chứng tỏ mệnh đề sau là sai :

Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

Hướng dẫn giải

Ta có AD vuông góc với D1D vì A1D1DA là hình chữ nhật

Tương tự => DC cũng vuông góc với D1D

Mà AD chỉ vuông góc với DC vì ABCD là hình chữ nhật mà thôi chứ không song song

=> Mệnh đề trên là sai

(>Tích đúng cho mình nha<) haha

Bài 19 (Sách bài tập - tập 2 - trang 136)

Hãy giải thích vì sao : Để cột đứng thẳng hoặc khi làm đế của chân bàn, người ta lại néo cái cọc, đóng mộc chân bàn như hình 112 ?

 

Hướng dẫn giải

Có thể bạn quan tâm