Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 38 (Sách bài tập - tập 2 - trang 142)

Cho hình hộp chữ nhật \(DE_1BG_1.HF_1EG\) có dạng như hình 128.

Người ta lấy các trung điểm A, C, I, F của các cạnh tương ứng thuộc đáy trên và đáy dưới. Hình DABC.HFEI nhận được là một lăng trụ đứng, một hình hộp chữ nhật, hay một hình lập phương ?

Hướng dẫn giải

Hình nhận được là một hình trụ đứng DABC.HFEI

Bài 33 (Sách bài tập - tập 2 - trang 141)

Diện tích toàn phần của cái tủ tường hình lăng trụ đứng như ở hình 123 là bao nhiêu (Tính theo các kích thước ở hình vẽ) ?

Hướng dẫn giải

Độ dài cạnh huyền tam giác vuông cân là :

\(\sqrt{70^{2} + 70^{2}}\)= \(\sqrt{4900+4900}\)= \(\sqrt{9800}\) (cm)

Diện tích toàn phần là :

180 . 70 . 2 + \(\dfrac{70.70}{2}\).2 + 180\(\sqrt{9800}\) = 25200 + 4900 + 180\(\sqrt{9800}\) = 30100 + 180\(\sqrt{9800}\) (cm2)

Đáp số : ....................................

___________________JK ~ Liên Quân Group ____________________

Bài 34 (Sách bài tập - tập 2 - trang 141)

Người ta cắt một khối gỗ có dạng một hình lập phương như hình 124 (cắt theo mặt \(ACC_1A_1\) ) và được hai lăng trụ đứng

a) Đáy của lăng trụ đứng nhận được là tam giác vuông, tam giác cân hay là tam giác đều ?

b) Các mặt bên của mỗi lăng trụ đứng nhận được có phải tất cả đều là hình vuông hay không ?

Hướng dẫn giải

a) Đáy của hình lăng trụ đứng là một tam giác vuông cân

b) Các mặt bên nhận được không phải tất cả là hình vuông

\(\Bigg(\) hai hình vuông và một hình chữ nhật \(\Bigg)\)

Bài 35 (Sách bài tập - tập 2 - trang 141)

Vẽ hình khai triển (cắt theo các cạnh \(B_1C_1,C_1C,CB\) và \(C_1A_1,CA\)) của lăng trụ đứng, đáy tam giác, có các kích thước cho như hình 125 với \(a=5cm,c=4,2cm,h_c=4cm,h=3,8cm\)

Hướng dẫn giải

Bài 37 (Sách bài tập - tập 2 - trang 142)

Đáy của lăng trụ đứng là một hình thang cân có các cạnh b = 11mm, a = 15mm và chiều cao \(h_r=7mm\) (h.127). Chiều cao của lăng trụ là \(h=14mm\).

Tính diện tích xung quanh của lăng trụ ?

Hướng dẫn giải

diện tích xung quanh của lăng trụ là (\(\sqrt{53}\times2+11+15)\)\(\times\)14\(\approx\)567,8mm2

Bài 32 (Sách bài tập - tập 2 - trang 140)

Quan sát các hình lăng trụ đứng trên hình 122 rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng dưới đây :

a) Viết công thức liên hệ giữa n, m, d, c

b) Hình lăng trụ đứng có 20 đỉnh thì có bao nhiêu mặt, bao nhiêu cạnh ?

c) Có thể làm được một hình lăng trụ đứng có 15 đỉnh hay không ?

Hướng dẫn giải

Bài 36 (Sách bài tập - tập 2 - trang 142)

Một cái chặn giấy bằng thủy tinh hình lăng trụ đứng có các kích thước cho ở hình 126.

Diện tích toàn phần của nó là :

(A) \(840cm^2\)

(B) \(620cm^2\)

(C) \(670cm^2\)

(D) \(580cm^2\)

(E) \(600cm^2\)

Hãy chọn kết quả đúng ?

Hướng dẫn giải

đáp án A là đúng

Bài 39 (Sách bài tập - tập 2 - trang 143)

Một lăng trụ đứng lục giác đều có độ dài cạnh đáy là 6cm, chiều cao của lăng trụ là 10cm. Diện tích toàn phần của lăng trụ đó là (đơn vị \(cm^2\))

(A) \(180+54\sqrt{3}\)

(B) \(180+108\sqrt{3}\)

(C) \(360+54\sqrt{3}\)

(D) \(360+108\sqrt{3}\)

Hãy chọn kết quả đúng ?

Hướng dẫn giải

(D) 360 + 108\(\sqrt{3}\)

Có thể bạn quan tâm