Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Thể tích của hình lăng trụ đứng

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 51 (Sách bài tập - tập 2 - trang 147)

Tính thể tích và diện tích toàn phần của các hình lăng trụ đứng có các kích thước như hình 140 ?

Hướng dẫn giải

Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều.

Bài 44 (Sách bài tập - tập 2 - trang 145)

Thể tích hình lăng trụ đứng theo các kích thước ở hình 133 là :

(A) \(24m^3\)                         (B) \(40m^3\)

(C) \(120m^3\)                       (D) \(240m^3\)

Kết quả nào đúng ?

Hướng dẫn giải

đáp án (C) 120 m3

Bài 47 (Sách bài tập - tập 2 - trang 145)

Tính thể tích phần không gian của ngôi nhà có dạng một lăng trụ đứng theo các kích thước đã cho ở hình 136

 

 

Hướng dẫn giải

Bài 49 (Sách bài tập - tập 2 - trang 146)

Theo các kích thước của lăng trụ đứng đáy tam giác cho trên hình 138 thì trong các số sau :

(A) \(48cm^3\)                             (B) \(96cm^3\)

(C) \(192cm^3\)                           (D) \(384cm^3\)

Số nào là thể tích của nó ?

 

Hướng dẫn giải

Bài 55 (Sách bài tập - tập 2 - trang 148)

Hãy tính thể tích các hình dưới đây (h.143) theo các kích thước cho trên hình vẽ ?

 

 

Hướng dẫn giải

Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều.

Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều.

Bài 41 (Sách bài tập - tập 2 - trang 144)

Tìm diện tích toàn phần của hình lăng trụ đứng (theo các kích thước đã cho trên hình 130)

Hướng dẫn giải

Bài 50 (Sách bài tập - tập 2 - trang 146)

Một nhà kho có dạng một lăng trụ đứng như hình 139 với BC = ED = CD = 10 (m) và DH = 20 (m), AB = AE. Chiều cao từ A đến nền nhà là 15 (m)

Thể tích nhà kho là ( \(m^3\)) :

(A) 1800                              (B) 2000

(C) 2500                              (D) 2200

(E) 1600

Số nào nói trên là kết quả đúng ?

Hướng dẫn giải

(C) 2500 m3

Bài 45 (Sách bài tập - tập 2 - trang 145)

Tính giá trị của x theo các kích thước cho trên hình 134, biết thể tích hình lăng trụ đứng bằng \(15m^3\)

Hướng dẫn giải

Bài 48 (Sách bài tập - tập 2 - trang 146)

Lăng trụ đứng có kích thước như ở hình 137 thì thể tích của nó là :

(A) \(390cm^3\)                              (B) \(360cm^3\)

(C) \(450cm^3\)                              (D) \(420cm^3\)

(E) \(410cm^3\)

Chọn kết quả đúng trong các số trên ?

Hướng dẫn giải

Bài 40 (Sách bài tập - tập 2 - trang 143)

Hình 129 là một cái lều ở trại hè, có dạng một lăng trụ đứng kèm theo các kích thước xem bảng :

a) Với mỗi kiểu, hãy tính thể tích của lều.

b) Tính phần diện tích của lều nhận được ánh sáng từ Mặt Trời (phần này gồm hai hình chữ nhật và hai tam giác)

c) Với yêu cầu nói trên, nên chọn kiểu lều nào để thể tích của lều lớn nhất ?

Hướng dẫn giải

Bài 46 (Sách bài tập - tập 2 - trang 145)

Tính thể tích (theo các kích thước) của các hình lăng trụ đứng sau đây (h.135)

 

Hướng dẫn giải

Bài 52 (Sách bài tập - tập 2 - trang 147)

Đố :

Ta có một cái khay hình hộp chữ nhật, dùng nó đẩ lấy nước pha một dung dịch. Không sử dụng các dụng cụ đo, có thể đong được một lượng nước bằng mấy phần của khay ? (Không đánh dấu vào thành khay)

Hướng dẫn giải

Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều.

Bài 42 (Sách bài tập - tập 2 - trang 144)

Diện tích toàn phần hình lăng trụ đứng, tính theo các kích thước cho trên hình 131 là :

(A) 228                                      (B) 240

(C) 196                                      (D) 170

(E) 210

Hãy chọn kết quả đúng ?

Hướng dẫn giải

Bài 43 (Sách bài tập - tập 2 - trang 144)

Quan sát hình lăng trụ đứng (h.132).

Các phát biểu sau đây đúng hay sai ?

a) Các cạnh QM và MO vuông góc với nhau

b) MQ vuông góc với QI (I là trung điểm của PR)

Hướng dẫn giải

cả 2 phát biểu trên đều đúng

Bài 53 (Sách bài tập - tập 2 - trang 147)

Thể tích của một lăng trụ đứng theo các kích thước như hình 141 là :

(A) \(8cm^3\)                          (B) \(10,5cm^3\)

(C) \(12,2cm^3\)                    (D) \(11cm^3\)

(E) \(15cm^3\)

Hãy chọn kết quả đúng ?

Hướng dẫn giải

(B) 10,5 cm3

Bài 54 (Sách bài tập - tập 2 - trang 147)

Thể tích của hình lăng trụ đứng được cho theo các kích thước ở hình 142 là :

(A) 180                                    (B) 210

(C) 230                                    (D) 195

(D) 265

Kết quả nào đúng ?

Hướng dẫn giải

Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều.

Có thể bạn quan tâm