Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hình lăng trụ đứng

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 29 (Sách bài tập - tập 2 - trang 139)

Hình 119 biểu diễn một lăng trụ đứng, đáy là tam giác. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng ?

(A) Các cạnh bên AB và AD vuông góc với nhau

(B) Các cạnh bên BE và EF vuông góc với nhau

(C) Các cạnh bên AC và DF vuông góc với nhau

(D) Các cạnh bên AC và DF song song với nhau

(E) Hai mặt phẳng (ABC) và (DEF) song song với nhau

(G) Hai mặt phẳng (ACFD) và (BCFE) song song với nhau

(H) Hai mặt phẳng (ABED) và (DEF) vuông góc với nhau

Hướng dẫn giải

Bài 28 (Sách bài tập - tập 2 - trang 138)

Hãy cho biết :

a) Một lăng trụ đứng có 6 mặt thì đáy của lăng trụ đó là hình gì ?

b) Một lăng trụ đứng có 8 mặt thì đáy của lăng trụ đó là hình gì ?

Hướng dẫn giải

Bài 26 (Sách bài tập - tập 2 - trang 138)

Trong các hình sau đây (h.118), hình vẽ nào biểu diễn một hình lăng trụ đứng ?

Hướng dẫn giải

Bài 27 (Sách bài tập - tập 2 - trang 138)

Một lăng trụ đứng, đáy là tam giác thì lăng trụ đó có :

(A) 6 mặt, 9 cạnh, 5 đỉnh

(B) 5 mặt, 9 cạnh, 6 đỉnh

(C) 6 mặt, 5 cạnh, 9 đỉnh

(D) 5 mặt, 6 cạnh, 9 đỉnh

Ý nào ở trên là đúng ?

 

Hướng dẫn giải

Bài 31 (Sách bài tập - tập 2 - trang 140)

Quan sát các hình khai triển trên hình 121 rồi cho biết : Cạnh nào sẽ được ghép với cạnh AB để có được hình lăng trụ đứng ? (Sử dụng  các số cho trên hình)

Hướng dẫn giải

Bài 30 (Sách bài tập - tập 2 - trang 139)

ABCD.XYHK là một lăng trụ đứng, đáy là hình chữ nhật (h.120)

a) Quan sát hình và chỉ ra những cặp mặt phẳng song song với nhau

b) Những cặp mặt phẳng nào vuông góc với nhau ?

c) Hai mặt phẳng (BCHY) và (KXYH) có vuông góc với nhau hay không ?

d) Sử dụng kí hiệu // và \(\perp\) để điền vào các ô trống ở bảng sau :

 

Hướng dẫn giải

Có thể bạn quan tâm