Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hình hộp chữ nhật

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 1 (Sách bài tập - tập 2 - trang 131)

Điền thêm vào chỗ trống (..............)

a) Tên gọi của hình 97 ...............

b) Hình này có ........cạnh

c) Hình này có ........mặt

d) Hình này có ........đỉnh

Hướng dẫn giải

a) Tên gọi của hình 97 ...hình lập phương...

b) Hình này có ...8..cạnh

c) Hình này có ..6...mặt

d) Hình này có ...12...đỉnh

Bài 2 (Sách bài tập - tập 2 - trang 132)

Xem hình 98.

Hãy :

a) Gọi tên các mặt phẳng chứa đường thẳng PR

b) Gọi tên mặt phẳng chứa đường thẳng PR nhưng chưa thấy rõ trên hình vẽ

c) Gọi tên mặt phẳng cùng chứa đường thẳng PQ và MV

Hướng dẫn giải

Bài 5 (Sách bài tập - tập 2 - trang 132)

Quan sát hình vẽ 100 và điền đúng, sai vào chỗ trống .........

a) B, C là các điểm nằm trong mặt phẳng (P)  ...............

b) Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng AB ...............

c) Đường thẳng l cắt AB ở điểm B..............

d) A, B, C là ba điểm cùng nằm trên một mặt phẳng..........

e) B, F và D là điểm thẳng hàng.................

f) B, C, E và D là bốn điểm cùng nằm trên một mặt phẳng .............

Hướng dẫn giải

Bài 3 (Sách bài tập - tập 2 - trang 132)

\(ABCD.A_1B_1C_1D_1\) là một hình hộp chữ nhật (h.99)

a) Nếu O là trung điểm của đoạn \(A_1B\) thì O có là điểm thuộc đoạn \(AB_1\) hay không ?

b) K là điểm thuộc cạnh BC, liệu K có thể là điểm thuộc cạnh \(DD_1\) hay không ?

Hướng dẫn giải

Bài 4 (Sách bài tập - tập 2 - trang 132)

Cho hình hộp chữ nhật \(ABCD.A_1B_1C_1D_1\) (h.99). Vẽ một đường chéo của mặt \(DCC_1D_1\). Liệu đường chéo này có cắt các đường thẳng \(DC,D_1C,DD_1\) hay không ?

Hướng dẫn giải

Có thể bạn quan tâm