Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Diện tích xung quanh của hình chóp đều

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 58 (Sách bài tập - tập 2 - trang 149)

Tính diện tích toàn phần của hình chóp tam giác đều theo các kích thước cho ở hình 145

Hướng dẫn giải

V = \(\dfrac{1}{3}\)S . h = \(\dfrac{1}{3}\)a.h.h = \(\dfrac{1}{3}\)ah2

Bài 61 (Sách bài tập - tập 2 - trang 150)

Hình chóp đều S.ABC có cạnh đáy \(a=12cm\), chiều cao h = 8cm. Hãy tính diện tích xung quanh của hình chóp đó ?

Hướng dẫn giải

Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều.

Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều.

Bài 60 (Sách bài tập - tập 2 - trang 150)

Một hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh đáy là 6cm, chiều cao là 4cm thì diện tích xung quanh là :

(A) \(128cm^2\)                              (B) \(96cm^2\)

(C) \(120cm^2\)                              (D) \(60cm^2\)

(E) \(84cm^2\)

Kết quả nào đúng ?

Hướng dẫn giải

D

Bài 59 (Sách bài tập - tập 2 - trang 150)

Cho hình chóp tứ giác đều (h.146).

Xem hình và điền số thích hợp vào các ô trống còn ở bảng sau :

 

Hướng dẫn giải

Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều.

Có thể bạn quan tâm