Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Bài 57 (Sách bài tập - tập 2 - trang 149)

Hình chóp lục giác đều S.ABCDEG có AB = 6cm, cạnh bên SA = 10cm. Vậy chiều cao hình chóp là :

(A) \(6cm\)                                  (B) \(8cm\)

(C) \(\sqrt{91}cm\)                            (D) \(\sqrt{136}cm\)

Hãy chọn kết quả đúng ?

Hướng dẫn giải

B

Bài 56 (Sách bài tập - tập 2 - trang 149)

Hình chóp tứ giác đều S.ABCD (h.144) có các mặt bên là những tam giác đều, AB = 8m, O là trung điểm của AC.

Độ dài đoạn SO là :

(A) \(8\sqrt{2}m\)                          (B) \(6m\)

(C) \(\sqrt{32}m\)                          (D) \(4m\)

Kết quả nào đúng ?

Hướng dẫn giải

(C) \(\sqrt{32}\)m

Có thể bạn quan tâm