Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

DIỆN TÍCH XUNG QUANH CỦA HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG

1. Diện tích xung quanh

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng bằng tổng diện tích các mặt bên hoặc bằng chu vi đáy nhân với chiều cao.

\(S_{xq}=2p.h\)

p là nửa chu vi đáy, h là chiều cao

2. Diện tích toàn phần

Diện tích toàn phần của hình lăng trụ bằng tổng các diện tích xung quanh và diện tích hai đáy.

Bài tập

Có thể bạn quan tâm